Zeynel Abidin Yılmaz, Veli Batdı

Bu çalışmada Artırılmış Gerçeklik Uygulamalarının (AGU) öğrenme ortamlarındaki etkililiğinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla çalışmada hem nicel (meta-analitik) hem de nitel (tematik) boyutlar kullanılmıştır. Meta-analiz boyutu kapsamında, AGU’nun akademik başarı üzerindeki etki büyüklüğünü belirlemeyi sağlayan farklı veri tabanlarından ulaşılan ulusal ve uluslararası alandaki 12 çalışmanın verileri CMA ve MetaWin programlarıyla analiz edilmiştir. Tematik boyuttaki veriler, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümündeki öğretmen adaylarından, maksimum çeşitlilik örneklemine göre seçilen adaylardan yarı-yapılandırılmış görüşme formuyla elde edilmiştir. Ulaşılan bu görüşler içerik analizine ve eylem araştırması desenine uygun şekilde analiz edilerek Maxqda 11 programıyla çözümlenmiştir. Meta-analiz sonucu AGU’nun akademik başarı üzerindeki etki büyüklüğü ES= +0.360 olarak küçük düzeyde bulunmuştur. Diğer yandan tematik değerlendirmeler AGU’nun sosyal, bilişsel, duyuşsal gelişime olumlu yönde etki ettiği ve öğrenme ortamını gerçekçi kıldığını göstermiştir. İlgili sonuçlar doğrultusunda sosyal duyuşsal ve bilişsel açılardan olumlu etki yaratan iyi tasarlanmış AGU’nun, akademik başarıyı arttıracak verimli ortamlar oluşturmak amacıyla daha yaygın ve sistemli kullanılması önerilebilir.

Eğitim ve Bilim, Cilt 41 (2016) Sayı 188 273-289