AGAH Tuğrul KORUCU, İsmail Fatih YAVUZASLAN, Ertuğrul USTA

21. yüzyılda bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişmesi hayatımınız her alanında olduğu gibi öğretme öğrenme sürecinde kullanılan öğretim teknolojilerini de geliştirmektedir. Bu gelişen teknolojilerden birisi de AR (Artırılmış Gerçeklik-Augmented Reality) uygulamalarıdır. Artırılmış gerçeklik (AG) teknolojisinin ilk ortaya çıkmasından bu yana çok zaman geçmesine rağmen eğitim ortamlarında kullanılmasında birçok sınırlılık mevcuttur. Dünyadaki öğretim teknolojilerinde ki gelişmelere bağlı olarak Ülkemizde eğitim alanında yapılan büyük atılımlar sayesinde AG gibi üstün teknolojilerin kullanılabileceği platformlar okullarda yerini hızla almaya başlamıştır. Bu çalışma ile 2015-2016 eğitim-öğretim yılında okullarında artırılmış gerçeklik uygulamaları eşliğinde ders gören Çumra Merkez Atatürk Ortaokulundaki 282 öğrencinin Artırılmış gerçeklik kavramı hakkındaki algılarını ürettikleri metaforlar yardımı ile ortaya çıkartmak amaçlanmıştır. Araştırmaya katılan her öğrenciye “Artırılmış gerçeklik … gibidir, çünkü…” cümlelerinin yazılı olduğu kağıtlar verilmiş ve boşlukları doldurmaları istenmiştir. Elde edilen veriler olgubilim deseninde ve içerik analizi tekniği ile incelenmiştir. Araştırma sonucunda 182 metafor imgesi benzerlikleri dikkate alınarak 44 metaforda birleştirilmiş ve Canlandıran AG (6), Eğlence Kaynağı AG (7), Fayda Sağlayan AG (13), Gerçek Nesnelerle AG (8), İnsansı Mecazlarla AG (2), Olağanüstü Mecazlarla AG (9) olmak üzere 6 kavramsal kategoride toplanmıştır. Bu kavramsal kategorilerin alanyazınla ilişkili olduğu görülmüştür.

Journal of European Education 6 (1) 2016 ISSN 2146-2674

Tam metin