Sevda Küçük, Rabia Yılmaz, Özlem Baydaş, Yüksel Göktaş

Bu çalışmanın amacı ortaokul öğrencilerinin eğitimde Artırılmış Gerçeklik (AG) uygulamalarının kullanılmasına yönelik tutumlarının belirlenmesini sağlayacak tutum ölçeğinin geliştirilmesidir. Bu amaçla yapılan çalışmada, geliştirilen Artırılmış Gerçeklik Uygulamaları Tutum Ölçeği (AGUTÖ) sunulmuştur. AGUTÖ’ nün geçerlik ve güvenirlik çalışmaları Erzurum ilindeki 7 farklı ortaokulun 5.sınıfında öğrenim görmekte olan 167 öğrenci (84 erkek, 83 kız) üzerinde yapılmıştır. Ölçeğin yapı geçerliğini sağlamak amacıyla yapılan açımlayıcı faktör analizi sonucunda 15 maddeden oluşan üç faktörlü bir yapı elde edilmiştir. Elde edilen bu yapının örneklem verisine iyi uyum gösterip göstermediğini anlamak amacıyla yürütülen doğrulayıcı faktör analizi sonuçları ise ölçeğin uygulandığı örnekleme uyumunun kabul edilebilir düzeyde olduğunu göstermiştir. AGUTÖ’nün iç tutarlılık güvenirlik katsayısı ölçeğin tamamı için .83 olarak bulunmuştur. Bu sonuçlar AGUTÖ’nün geçerli ve güvenilir bir ölçme aracı olduğunu göstermektedir.

Eğitim ve Bilim, Cilt 39 (2014) Sayı 176 383-392