Hilal Aktamış, Volkan Aydın ARICI
Bu araştırmada üç boyutlu görsel tasarımları içeren sanal gerçeklik programlarının, ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin fen ve teknoloji dersi astronomi konusundaki başarılarına ve kalıcılıklarına etkisini araştırmak amaçlanmıştır. Bu kapsamda ilköğretim 7. sınıf öğrencilerinin zihinlerinde astronomi konularını daha iyi yapılandırabilmesi için sanal gerçeklik programlarına uygun etkinlik yaprakları geliştirilmiş ve Aydın ilinde sosyoekonomik bakımdan alt düzeydeki bir İlköğretim okulunda yer alan yedinci sınıf öğrencilerine uygulanmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu deney grubunda 30, kontrol grubunda 30 öğrenci olmak üzere toplam 60 öğrenci oluşturmaktadır. Araştırmada kullanılan 20 maddelik Astronomi Başarı Testi’nin cronbach alfa güvenirlik katsayısı .76 olarak hesaplanmış ve çalışma grubundaki öğrencilere uygulama öncesi ön test, uygulama sonrası son test ve uygulamadan üç ay sonra kalıcılık testi olarak uygulanmıştır. Uygulama sonucuna göre sanal gerçeklik programları kullanılarak yapılan öğretim sonucunda deney grubunun akademik başarısının kontrol grubuna göre daha fazla arttığı görülmüştür. Sanal gerçeklik programları kullanılarak yapılan öğretimin öğrencilerin akademik başarılarını arttırmada daha etkili olduğu ortaya çıkmıştır.
Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 9, No 2, Ağustos 2013.