Agâh Tuğrul KORUCU, Tarık GENÇTÜRK, Cem SEZER

Günümüzde eğitim ortamlarında güncel teknolojilerin kullanılmasına yönelik gereklilikler her geçen gün önemli bir hâl almaktadır. Teknolojideki gelişmeler sayesinde her geçen gün birçok yeni uygulama ortaya çıkmaktadır. Ortaya çıkan bu teknolojilerden biride artırılmış gerçeklik (Augmented Reality) alanında geliştirilen uygulamalardır. Artırılmış gerçeklik sanal nesnelerin gerçek dünya ile harmanlandığı, aynı zamanda gerçek ve sanal nesnelerin birbirleri ile etkileşim içinde bulunduğu teknoloji olarak tanımlanmaktadır (Azuma, 1997). Artırılmış gerçeklik uygulamalarının eğitim ortamlarında kullanılması etkileşimi arttırmaktadır ayrıca sanal ortama entegre edilmiş uygulamalar öğrenciye sanal ortamda gerçekçi bir öğretim ortamı sunmaktadır. Bu bağlamda artırılmış gerçeklik uygulamaları ile bilişim 5. Ve 6. sınıf bilişim teknolojileri dersinde öğrencilerin başarı ve tutumları incelenmiştir. Çalışmada artırılmış gerçeklik teknolojilerinin eğitim ortamlarında etkinliğinin araştırılması ve bu araştırma ile artırılmış gerçeklik teknolojilerinin okullarda yaygınlaşması amaçlanmaktadır. Bu nedenle ortaokul öğrencilerinin artırılmış gerçeklik teknolojilerine yönelik görüşleri önemli bir yer tutmaktadır. Çalışma grubu, 2015-2016 Öğretim yılı Konya ili Çumra ilçesinde bulunan Merkez Atatürk Ortaokulu bünyesinde öğrenim görmekte olan 120 öğrenciden oluşmaktadır. Çalışmada öncelikle artırılmış gerçeklik uygulamalarının çalışma mantığı açıklanmış sonraki aşamada öğrencilere uygulamalar gösterilip, öğrencilerin bu uygulamaları kullanması sağlanmıştır. Veri toplama aracı olarak; Küçük, Yılmaz, Baydaş ve Göktaş (2014) tarafından geliştirilen 5’li likert (1:Kesinlikle Katılmıyorum, 2:Katılmıyorum, 3:Kararsızım, 4:Katılıyorum, 5:Kesinlikle Katılıyorum) türünde oluşturulan 15 maddeden oluşan “Artırılmış Gerçeklik Tutum Ölçeği” kullanılarak artırılmış gerçeklik uygulamalarının öğrencilerin başarı ve tutumlarına olan etkisinin sonuçlarına ulaşılmaya çalışılmıştır.

Tam metin