Sevda Küçük, Rabia Yılmaz, Yüksel Göktaş

Bu çalışmada Artırılmış Gerçeklik (AG) uygulamaları ile İngilizce öğreniminde ortaokul öğrencilerinin başarı, tutum ve bilişsel yük düzeyleri incelenmiştir. Bu doğrultuda başarı düzeylerine göre öğrencilerin tutumları ve bilişsel yüklerinde farklılık olup olmadığı araştırılmış ve bu değişkenler arasındaki ilişkiler ortaya çıkarılmıştır. Çalışmada deneysel olmayan desenlerden nedensel karşılaştırmalı ve ilişkisel yöntemler kullanılmıştır. Çalışmanın örneklemi Erzurum ilinde 5 farklı ortaokulda 5. sınıf düzeyinde öğrenim görmekte olan 122 (66 erkek, 56 kız) öğrenciden oluşmaktadır. Verilerin analizinde, betimsel ve kestirimsel analiz yöntemleri kullanılmıştır. Çalışma sonucunda AG uygulamalarıyla İngilizce öğreniminden ortaokul öğrencilerinin memnun kaldıkları, kaygı düzeylerinin düşük olduğu ve gelecekte bu tür uygulamaların derslerinde kullanılmasını istedikleri belirlenmiştir. Ayrıca öğrencilerin AG öğrenme ortamındaki bireysel öğrenme sürecinde bilişsel yüklenmelerinin düşük düzeyde olduğu belirlenmiştir. Çalışmada başarı düzeyi yüksek olan öğrencilerin AG uygulamalarına yönelik tutumlarının başarı düzeyi düşük olan öğrencilere göre anlamlı düzeyde yüksek olması da elde edilen diğer bir önemli sonuçtur. Bununla birlikte çalışmada tutum, başarı ve bilişsel yük düzeyi arasındaki ilişkiler detaylı olarak ortaya çıkarılmıştır.

Eğitim ve Bilim, Cilt 39 (2014) Sayı 176 393-404

Tam metin